สาธารณสุขอำเภอ
  • นายบุญชู คงเรือง

    สาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง
ITA